End User Licence Agreement (EULA)

A jelen Végfelhasználói Szerződés (VSZ) tartalmazza a TLGSYS Corporation (székhely: British Virgin Islands, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola / cégjegyzékszám: 1530054) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető illetve megvásárolható TLGSYS Vállalatirányítási Rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

Az első díjbekérő befizetésével illetve a Rendszer használatával (bármelyik feltétel korábbi teljesülésének időpontjában) Felhasználó elfogadja a Végfelhasználói Szerződést és szerződik a TLGSYS Corporation-nel (a továbbiakban: TLGSYS); TLGSYS külön írásos szerződést a Felhasználóval nem köt. TLGSYS fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a TLGSYS e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót.

A TLGSYS Vállalatirányítási Rendszer szerzői jogi valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A TLGSYS szoftver megvásárlásával illetve bérlésével Felhasználó arra felhasználási jogot (licencet) szerez, tulajdonjogot azonban nem.

1. TLGSYS rendszer igénybevétele

A TLGSYS Vállalatirányítási Rendszert a Felhasználó kétféleképpen veheti igénybe: bérleti konstrukció keretében illetve a Rendszer egyösszegű megvásárlásával.

Mind a bérlés, mind az egyösszegű vásárlás esetén lehetősége van Felhasználónak a VSZ hatályba lépését követő első 3 (három) hónapban a szerződés indoklás nélküli, egyoldalú felmondására, amely esetben minden addigi befizetés levonások nélkül az erről szóló értesítés e-mail címre történő megküldését követő legkésőbb 5 (öt) napon belül visszautalásra kerül a Felhasználó bankszámlájára.

TLGSYS fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Felhasználó nem fizette be az esedékes díjakat. A bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.

1.a) Bérleti konstrukció

A bérleti díjat a Felhasználó előre fizeti TLGSYS részére, havi vagy negyedéves fizetési konstrukcióban. Felhasználó az EUR-ban történő fizetést banki átutalással teljesíti a TLGSYS által kibocsájtott kereskedelmi számla alapján az azon feltüntetett bankszámlaszámra. A kifizetés akkor számít teljesítettnek, ha a levonások nélküli összeg a TLGSYS bankszámláján jóváírásra kerül.

A bérleti díj tartalmazza a TLGSYS Rendszer mindenkori aktuálisan legfrissebb verziójának összes funkciójához való hozzáférést korlátlan számú felhasználó számára, valós idejű adatmentést, betanítást a Rendszer használatára, garantált technikai segítségnyújtást (munkanapokon 8:00-17:00 óra között két órán belül, más napokon illetve ettől eltérő időpontokban hat órán belül), 365/7/24 órás technikai és biztonsági felügyeletet, valamint (díjcsomagtól függően) az integrációs lehetőséget külső alkalmazásokkal (API). A bérleti díj a Felhasználónak megküldött Árajánlat formájában kerül rögzítésre és az a szerződés teljes időtartama alatt változatlan marad. A bérleti díjon felül a Felhasználónak semmilyen egyéb fizetési kötelezettsége nem származik.

1.b) Egyösszegű vásárlás

Felhasználó az EUR-ban történő fizetést banki átutalással teljesíti a TLGSYS által kibocsájtott kereskedelmi számla alapján az azon feltüntetett bankszámlaszámra. A kifizetés akkor számít teljesítettnek, ha a levonások nélküli összeg a TLGSYS bankszámláján jóváírásra kerül.

Egyösszegű vásárlás esetén a vásárláskor kifizetett összeg magában foglalja a TLGSYS Rendszer összes funkciójához való hozzáférést korlátlan számú felhasználó számára, valós idejű adatmentést, betanítást a Rendszer használatára, garantált technikai segítségnyújtást (munkanapokon 8:00-17:00 óra között két órán belül, más napokon illetve ettől eltérő időpontokban hat órán belül), 365/7/24 órás technikai és biztonsági felügyeletet, valamint az integrációs lehetőséget külső alkalmazásokkal (API).

Ezen felül ezen konstrukció keretében Felhasználó éves karbantartási díjat fizet a rendszerkarbantartásért, rendszerfelügyeletért és a frissítésekért.

A TLGSYS rendszer ára és az évente visszatérő költségként jelentkező (előre fizetendő) karbantartási díj összege a Felhasználónak megküldött Árajánlatban kerül rögzítésre. A karbantartási díj a szerződés teljes időtartama alatt változatlan marad. A rendszer vételárán és a karbantartási díjon felül a Felhasználónak semmilyen egyéb fizetési kötelezettsége nem származik.

2. TLGSYS kötelezettségei

TLGSYS a Felhasználó számára biztosítja jelen VSZ-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető illetve megvásárolható TLGSYS Vállalatirányítási Rendszer működését valamint az ahhoz történő hozzáférést.

TLGSYS köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás igénybevételét megakadályozná vagy hátráltatná.
Jelen szerződés teljesítése során TLGSYS-nek nem feladata a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és -javítás.

3. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles TLGSYS szerződésszerű teljesítését elfogadni és a megállapodott díjat a TLGSYS-nek megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést TLGSYS részére biztosítani.

Karbantartási célból TLGSYS üzemeltető személyzete jogosult a Felhasználó TLGSYS rendszerébe bejelentkezni.

4. Hardware- és szoftverfeltételek

A TLGSYS SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) Vállalatirányítási Rendszer webalapú, internet-kapcsolatot igénylő szoftverszolgáltatás. A szoftver igénybevételéhez szükséges felhasználói hozzáférési adatokat (belépési link, felhasználói név, jelszó) TLGSYS a Felhasználó részére e-mail-ben küldi meg.

5. Titoktartás, adatvédelem

TLGSYS kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.

TLGSYS és Felhasználó a tudomásukra jutott adatokat és információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, és kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

TLGSYS vállalja, hogy jelen VSZ alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az VSZ-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

6. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

7. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. Ebben az esetben TLGSYS legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, ellenszolgáltatás nélkül Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználó által a rendszerben rögzített adatokat, bérleti konstrukció esetén pedig az előre kifizetett bérleti díj arányos részét 5 (öt) napon belül visszatéríti a számára, amennyiben a Felhasználó kifizette esetleges tartozását; tehát ha korábban számlatartozás miatt rendszere felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után.

TLGSYS azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha Felhasználó az esedékes szolgáltatásidíj-fizetési kötelezettségével 30 (harminc) napot meghaladóan késedelembe esik. Ettől eltérő esetben TLGSYS 180 (száznyolcvan) napos határidővel mondhatja fel a szolgáltatási szerződést.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek címzett levél útján vagy a regisztráció során megadott e-mail-címre küldött e-mailben – történhet. A szerződés bármely fél általi felmondása esetén Felhasználó jogosult a bevitt adatokat birtokba venni és más üzemeltető támogatását igénybe venni, azonban a szoftver forráskódjához nem férhet hozzá. Felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.

8. Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival, kifogásaival TLGSYS-t a e-mail címen magyar, angol vagy német nyelven érheti el.
TLGSYS-nek és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Vissza az előző oldalra

London    München    Bratislava    Budapest

English Magyar